مزن

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


نمونه ادعانامه ثبت اختراع
 
نحوه تنظیم شرح و توصیف و ادعا همراه با مثال – مرکز مالکیت معنوی
iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=5021
Translate this page
ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری …. صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم ادعانامه اختراع مقرر می دارد:.
ادعا یا ادعاهای اختراع
ip.ssaa.ir/webhelp/patent/patent/%21ssl%21/…/edeaekhtera.htm
Translate this page
ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند چون اگر بخوبی تنظیم … بهتر است قبل از نوشتن ادعانامه خود دو و یا سه نمونه مشابه اختراع خود را با کلید واژه …
[PDF]( ) ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ Claims
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub71/Claims.pdf
Translate this page
ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ. (. Claims. ) در ﺑﺨﺶ. ادﻋﺎي اﺧﺘﺮاع. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. : ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ … ﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎﻫﺎي اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺖ و … ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳ.
[DOC]نمونه ادعانامه اختراع
tec.ystp.ac.ir/documents/14727/236874/نمونه%20ادعانامه.doc
Translate this page
وجه تمايز این اختراع با اختراعات گذشته عبارتند از: … شده در بخش توصیف، خلاصه طرح و نیز نقشههای ارائه شده، موارد زیر به عنوان ادعاهای این اختراع مطرح میشود:.
[DOC]ادعانامه اختراع
aeoi.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=176879d3-3681-492b…
Translate this page
ادعانامه اختراع. اینجانب / اینجانبان . … را برای اولین بار طراحی و ساخته ام/ایم و هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد. … کمیته امور پژوهشی و آموزشی با ثبت اختراع مذکور .

 NS